انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

بندپایان اتاله شده ، جهت تجهیز آزمایشگاه های مدارس و مراکز آموزشی. انواع حشرات، عنکبوتیان، صدپایان و سخت پوستان با بهترین کیفیت.

 

 

 

قیمت هر قاب علمی برای مدارس :                 تماس بگیرید 
قیمت هر قاب 10 تا 20 گونه ای موزه ای :             تماس بگیرید