انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

پروانه های اتاله شده ، جهت تجهیز آزمایشگاه های مدارس و مراکز آموزشی. انواع روزپرکها و شب پره ها با بهترین کیفیت.


 

قیمت هر قاب علمی برای مدارس :                 130.000 تومان 
قیمت هر قاب 10 تا 20 گونه ای موزه ای :             250.000 تا 6.000.000 تومان