انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

تله چاله ای بزرگ 1415

تله چاله ای 1410

تله طعمه ای آبزیان 1450

تله مگس 1430

تله کارپنتر 1460

تله کارپنتر 1461

تله کارپنتر 1466

تله کارپنتر 1468

تله کارپنتر 1469

تله کارپنتر 1470

 

 

 

برای جمع آوری حشرات راه های گوناگونی وجود دارند، یکی از این راهها جلب حشرات به طعمه است.