انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

تخته اتاله ثابت - مدل 3080

تخته اتاله متحرک - مدل 3088

تخته اتاله ثابت - مدل 3082

تخته اتاله متحرک - مدل 3090

تخته اتاله ثابت - مدل 3084

تخته اتاله متحرک - مدل 3091

تخته اتاله ثابت - مدل 3085

تخته های اتاله با توجه به استانداردهای دقیق علمی تولید می شوند و از نظر اندازه، شیب، ارتفاع و نوع روکش دارای معیارهای مشخص علمی می باشند. 

شیب تخته های اتاله برای روزپرکها با جثه کوچک مانند گونه های خانواده Lycanidae متغیر از گونه های خانواده Nymphalidae است و برای اتاله بیدهای خانواده Saturnidae و پروانه های خانواده Morphidae تخته هایی متفاوت طراحی و ساخته شده اند. این ابتکارات و خلاقیت ها در بخش اتاله حشرات در طول سالیان دراز و توسط دانشمندان برجسته و صاحب تألیف ارائه شده و چیزی نیست که با تخمین و تفکری چند دقیقه ای بدست آمده باشد. 

چربی های درونی حشرات نقش مهمی در شکل گرفتن این تفاوتها و معیارها داشته  زیرا یکی از مهمترین دلایل دفرمه شدن نمونه ها بعد از اتاله و در واقع از بین رفتن زحمات کشیده شده برای حالت دادن آنها، همین چربیها هستند و شکل و شیب تخته های اتاله نیز برای خنثی کردن تغییرات ناشی از خشک شدن این چربیها است.

باید توجه داشته باشید که هر نمونه ای که اتاله می کنید دارای یک زمانبندی دقیق برای اتاله است. (( این زمانبندی در حال حاضر برای تعدادی از گونه های بالپولکداران و ... در جدولی با همین عنوان آورده شده است ))

 

جدول زمانبندی اتاله حشرات و بندپایان