انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

بازار حشرات خوراکی ایران

 

بازار حشرات مفید - مبارزات بیولوژیک

 

بازار تله و رپلنت حشرات

آسپیراتور دهانی 1750

آسپیراتور الکتریکی 1760

تور دانش آموزی 1015

تور حرفه ای 1020

تور دانش آموزی 1010

تور دانش آموزی 1090

ظرف سم 2131

شیشه سم ساده 2128

پیپت لارو متوسط

قیف برلز ساده کوچک 1910

شیشه سم 2126

پنست بلند 2030

پنست سرکج 2020

پنست نوک باریک بلند 2010

پنست عمومی 2015

پنست عمومی 2016

پنست نوک باریک کوتاه 2011

پنست بلند 2025

 

 

ابزار دستی جمع آوری شامل تور - آسپیراتور - پنس و ابزارهای ساده دیگر است.