شرکت ماهور، ارائه کننده بهترین و کارآمدترین دستگاه های بزرگ نمایی در زمینه تخصصی حشره شناسسی،گیاهشناسی، میکروبشناسی، زمین شناسی، فسیل شناسی، کانی ، جواهر شناسی و سیستم های انحصاری صنعتی