انتخاب زبان - Language

 

کاتالوگ | Catalog

 

 

 

ابزار بزرگنمایی   ZOOM TOOLS

 

بندپایان اتاله شده ، جهت تجهیز آزمایشگاه های مدارس و مراکز آموزشی. انواع حشرات، عنکبوتیان، صدپایان و سخت پوستان با بهترین کیفیت.

 

 

 

قیمت هر قاب علمی برای مدارس :                 240.000 تومان 
قیمت هر قاب 10 تا 20 گونه ای موزه ای :             240.000 تا 3.000.000 تومان